jQuery :eq() vs :nth-child() vs eq()

这三种选择元素的方式最后的结果应该都是差不多的,今天偶然测试了一下,执行的效率却是差距很大的,下面我对三种方式进行了一些测试与对比


测试环境与准备

windows版本 : windows10 1607

jquery版本:3.1.1

chrome版本:55.0.2883.87

首先我建立了一个html文件,页面中有50个li ,我们循环100次,取随机的li

:eq()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
console.time('timer test');
for (var i=0;i<100;i++) {
$('li:eq('+ getRandomIntInclusive(0,50) +')');
}
function getRandomIntInclusive(min, max) {
min = Math.ceil(min);
max = Math.floor(max);
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
console.timeEnd('timer test');
次数时间
110.883ms
28.807ms
38.762ms
48.797ms
512.368ms

平均时间 9.9234ms

:nth-child()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
console.time('timer test');
for (var i=0;i<100;i++) {
$('li:nth-child('+ getRandomIntInclusive(0,50) +')');
}
function getRandomIntInclusive(min, max) {
min = Math.ceil(min);
max = Math.floor(max);
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
console.timeEnd('timer test');
次数时间
12.555ms
23.838ms
32.218ms
42.784ms
53.445ms

平均时间 2.968ms

.eq()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
console.time('timer test');
for (var i=0;i<100;i++) {
$('li').eq(getRandomIntInclusive(0,50));
}
function getRandomIntInclusive(min, max) {
min = Math.ceil(min);
max = Math.floor(max);
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
console.timeEnd('timer test');
次数时间
11.805ms
22.253ms
32.329ms
42.514ms
52.188ms

平均时间 2.2178ms

执行平均消耗时间排序

1
.eq()<:nth-child()<:eq()

总结

最后发现虽然这三个方法最后的结果都是一样的,但是效率却有很大的差别。

:nth-child() 和 .eq的执行效率差不多,:eq()执行效率却差了很大一截(将近4倍)。

所以建议大家在写项目的时候应该尽量去使用eq()或:nth-child(),避免去使用:eq() 这个方法